Đăng nhập Đăng ký

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ của  Chi cục Văn thư – Lưu trữ 

1.Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án và tổ chức thực hiện các chế độ,quy định về văn thư – lưu trữ;

b) Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

c) Thẩm định ,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt” Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh “;

d) Thẩm định ,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”Danh mục tài liệu hết giá trị” của Lưu trữ lịch sử của Tỉnh;

đ) Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”Danh mục tài liệu hết giá trị” bảo quản tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sữ của tỉnh ;

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư,lưu trữ trên địa bàn tỉnh;

h) Phối hợp với Thanh tra Sở Nội vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo , xữ lý vi phạm pháp luật về văn thư,lưu trữ ;

i) Thực hiện báo cáo, thống kê về công tác văn thư, lưu trữ; sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ;

k) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về văn thư, lưu trữ.

2. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử tỉnh :

a) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu;

b) Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tình;

c) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh;

d) Bảo vệ, bảo quản, thống kê và báo cáo thống kê về tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh;

đ) Tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ;

e) Xây dựng côngg cụ tra cứu và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

g) Tổ chức nghiên cứu khoa học, áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Chi cục Văn thư – Lưu trữ do Giám đốc Sở Nội vụ giao và theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn cụ thể của Chi  cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục Văn thư – Lưu trữ có các quyền hạn sau :

1.     Đề nghị các sở , ban , ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh báo cáo, cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo văn bản chỉ đạo cuả cấp trên;

2.     Triệu tập các cuộc họp với các sở , ban , ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh để triển khai các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ theo sự phân công của Giám đốc Sở Nội vụ;

3.     Được tham dự các cuộc họp của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của Chi cục Văn thư – Lưu trữ;

4.     Giúp Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng nhà nước; các quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ;

5.     Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Chi cục Văn thư- Lưu trữ theo mục tiêu, nội dung được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt và theo pháp luật;

6.     Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thưc hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ về tiền lương; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá công tác hàng năm; khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Chi cục;

7.     Quản lý tài chính, tài sản của  Chi  cục Văn thư – Lưu trữ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

8.     Được cấp bản sao hoặc trích sao những tài liệu lưu trữ theo yêu cầu chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và những giấy tờ cần thiết theo yêu cầu chính đáng của công dân;

9.     Thực hiện một số dịch vụ công, ký kết hợp đồng và các giao dịch thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.