Đăng nhập Đăng ký

Vị trí và chức năng

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai( sau đây gọi tắt là Chi cục Văn thư- Lưu trữ) trực thuộc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm việc và tài khoản theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật và được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ công.

Trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư – Lưu trữ đặt tại tầng 7 Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.