Đăng nhập Đăng ký

Sự hình thành và phát triển của Chi cục Văn thư – Lưu trữ

       Tiền thân của Chi cục Văn thư và Lưu trữ tỉnh Đồng Nai là Tổ Lưu trữ có 03 biên chế thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ thu thập, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ phông UBND tỉnh Đồng Nai.

      Thực hiện Thông tư 40/1998/TT-TCCP ngày 24/01/1998 của Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn tổ chức lưu trữ ở cơ quan nhà nước các cấp, ngày 19/5/1998 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1674/1998/QĐ-UBT thành lập Trung tâm Lưu trữ nhà nước thuộc Văn phòng HĐND & UBND tỉnh với chức năng giúp Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ địa phương và thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử. Biên chế cán bộ của Trung tâm được bố trí 05 người, nhiệm vụ Giám đốc do đồng chí Phó chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh Đồng Nai kiêm nhiệm. Lúc này đội ngũ công chức của Trung tâm đã được đào tạo ở bậc Đại học (5/5 công chức có trình độ Đại học Lưu trữ và Đại học khác).

      Đến năm 2002, Trụ sở Khối nhà nước tỉnh Đồng Nai được xây dựng và khánh thành. Trung tâm Lưu trữ tỉnh được bố trí tại tầng 7, tầng 8 trong Trụ sở khối nhà nước. Kể từ đây, Trung tâm Lưu trữ tỉnh đã phát huy được yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ địa phương và lưu trữ lịch sử vì đã có hệ thống kho bảo quản tài liệu tương đối rộng, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cho việc thu thập tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử.

      Ngày 10/4/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 3413/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ Nhà nước tỉnh Đồng Nai thành Trung tâm Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, giao nhiệm vụ về quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh. Tại Quyết định này, Trung tâm Lưu trữ lại có thêm nhiệm vụ mới, là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được phép mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật, biên chế được bố trí là 10 người để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.  

      Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 23/4/2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND, chuyển Trung tâm Lưu trữ tỉnh Đồng Nai từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai. Trung tâm Lưu trữ được chuyển giao nguyên trạng và chỉ thực hiện nhiệm vụ Lưu trữ lịch sử. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ thành lập Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở để giúp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác văn thư – lưu trữ. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức, viên chức được chuẩn hóa, đáp ứng tốt cho nhu cầu công việc.

      Đến ngày 07/4/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 948/QĐ-UBND thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Sở Nội vụ. Theo quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai thì Chi cục Văn thư - Lưu trữ có chức năng giúp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Chi cục vừa là đơn vị hành chính, vừa là đơn vị sự nghiệp; biên chế được tỉnh phê duyệt là 21 người; tuy nhiên, do điều kiện về cơ sở vật chất và yêu cầu thực tế của công việc tại Chi cục nên tổng số công chức, viên chức hiện có của Chi cục là 17 người, gồm: Chi cục trưởng (do Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm); 02 Phó Chi cục trưởng;  Phòng Hành chính – Tổng hợp: 04 công chức và 02 hợp đồng 68 (01 lái xe và 01 tạp vụ); Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ: 03 công chức; Phòng Nghiệp vụ và Kho Lưu trữ: 05 viên chức. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ. Chi cục là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo Thông tư 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp.

 

Ngày 04/05/2013

Trần Quan San