Đăng nhập Đăng ký

Tổ chức bộ máy

 

 

1. Lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng nai gồm Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phòng quản lý Văn thư - Lưu trữ

3. Phòng Hành chính- Tổng hợp

4. Phòng nghiệp vụ - Kho lưu trữ