Đăng nhập Đăng ký

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

–––––––––––––

Số:  200 /TB-CCVTLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Đồng Nai, ngày  16  tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018

–––––––––––––––––

       Căn cứ Công văn số 2306/SNV-VP ngày 11/7/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch năm 2018;

        Căn cứ Thông báo số 58/TB-CCVTLT ngày 07/3/2018 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức năm 2018,

        Xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và sau khi thẩm định hồ sơ của thí sinh đăng ký tham dự xét tuyển viên chức, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

Số tt

Họ tên

Ngày sinh

Dân tộc

Quê quán

Trình độ chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

01

Đinh Tuấn Đức

17/6/1991

Kinh

Đồng Nai

Cử nhân Lưu trữ và Quản trị Văn phòng

B

A


        Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018 và các cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Chi cục có liên quan để thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo);

- Thông báo trên Website của Chi cục;

- Lưu: VT, HCTH.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Quỳ